Textos
Título Categoria Data
Poema em haikai Haikais 26/05/22
Três haicais Haikais 25/05/22
Gota Haikais 25/04/22
Haikai geral Haikais 23/04/22
4 haikais Haikais 23/04/22
Haikais Haikais 23/04/22
Orgasmo ventre-livre Haikais 05/11/21
Sal Haikais 02/11/21
Veia limpa Haikais 01/11/21
Trem Haikais 01/11/21